بعد از سالها ننوشتن دوباره می خوام بنویسم ... راجع به همه چیز ...