کافکا در بستر


انسان ها وقتی با هم حرف می زنند ، به شکل عجیبی به معنای این فعل وفادارند . فقط حرف می زنند و بعد مقداری مکث می کنند تا کلمات از دهان طرف مقابل خارج شوند و بعد دوباره ادامه می دهند . اگر تو می خواهی قدمی به جلو برداری ، کافیست اندکی بشنوی . از درد دیگران . بی هیچ انتظاری . باید بیاموزی تا قربانی کنی . خودت را . نیازهایت را . و این گونه است که بی نیاز می شوی . و این گونه است که تازه بوجود می آیی ...

این هم قطعه ای دیگه که امیدوارم دوست داشته باشید . موسیقی متن تئاتر "کافکا در بستر" به کارگردانی هادی پدرام . و از دوست عزیزم شهرزاد ممنونم که با پیانوی زیباش همیشه در کنار من بوده ...