خیانت

لذتی که در خیانت هست در عفو نیست . و هیچ عذابی بدتر از قربانی یک خیانت شدن نیست ...