Nostalgia

یاد اون روزا بخیر که تو حیاط دانشگاه با نوید میشستیم رو زمین و شروع می کردیم ساز زدن . عشق بلوز . عشق موسیقی . بچه ها کم کم جمع میشدن دورمون . یه بار هم حراست اومد سازهامون رو گرفت ... یه بار هم با یکی از استادا تو تاریکخونه عکاسی ساز زدیم ... دیگه بعد از ما کسی نمیشینه گوشه حیاط ساز بزنه ... دیگه صدای مدیر گروه گرافیک در نمیاد که بگه بچه ها تو راهرو ساز نزنین ، استادا سر کلاسن ...  

اینم یه یادگاری از اون روزا