دعا

ای خدای عزیز . ای الله . ای انرژی حاکم بر تمام دنیا . ای بودا . ای تائو . ای کریشنا . ای شیوا . ای زئوس . ای اودین . ای بت . ای آتش . ای نیهیل . ای شیطان . ای پدر . ای اهورا مزدا . ای خدا ...
کمکمان کن . به دادمان برس . آرامش نداریم . آراممان کن . دل خوش نداریم . امیدوارمان کن . سختی کشیده ایم . عذابمان نکن . آرزو بر باد داده ایم . گریسته ایم . بیش از این نالانمان نکن . کلیک کلیک خودکار فشاریمان را قطع کن . خدایا آراممان کن ...