طراحی گرافیک


معمولا افراد بیکار ، 2 کار می کنند . اگر سنشان زیاد باشد ، راننده تاکسی می شوند . اگر جوان باشند گرافیست می شوند .