گُه


هر سری می گم گُه بخورم دیگه تئاتر کار کنم . اما یه چیزی میشه که وسوسه میشم و کار بعدی رو هم قبول می کنم ...