MetallicA


چقدر مدیونتم . با صدات بزرگ شدم . تو مهمترین دوران زندگیم ، تو شکل گیری شخصیتم . باهام بودی . خیلی از چیزهام رو مدیونتم . خیلی از ویژگی های مزخرفم رو هم . خودم رو دوست دارم . با همه ویژگی های بد و بد و خوبم . و می دونم که مقدار زیادیش به خاطر وجود توئه .  مسخ شدم وقتی تو زمانی که بهترین موزیکم ace of base  و modern talking ( اینها رو هم دوس دارم البت ) بود ، S & M رو دیدم .  لامذهب . هنوزم بت منی ...