کامل ترین انسان ، نوزادیست که لحظه ای از تولدش نگذشته . و از همان لحظه است که می آموزد ببیند ، لمس کند  ، ببوید و ... در نهایت فکر کند . و از همان لحظه است که شروع می کند به ناقص شدن ...