من تو را دوست دارم . تو مسعود را . مسعود دیگری را . و دیگری من را . و این گونه است که هیچکس خوشبخت نمی شود ...