دخترها


به هیچ وجه نمیشه دختری رو پیدا کنی که مث خودت خوره ی یه چیزی باشه . موسیقی ، فیلم ، گرافیک یا ... که بتونی باهاش بحث کنی ، کل کل کنی ، پیشرفت کنی . پس حداقل یکی رو پیدا کن که داف باشه ...